Indmeldelse, optagelse og betaling

I skoleåret 2019/2020

Indmeldelse og optagelse

Indmeldelse som elev på Vejstrup Efterskole foregår via skolens hjemmeside. Efter indmeldelsen optages eleven sædvanligvis, hvis der er plads på skolen. Optagelse er gældende, når eleven er tilbudt en plads, og optagelsesgebyret er betalt.

 

Betaling

Optagelsesgebyr

Der betales et optagelsesgebyr på 1.000,- ved optagelsen.

Optagelsesgebyret fraregnes ikke i elevbetalingen og tilbagebetales ikke ved framelding eller ved kursets afslutning.

Depositum

Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes forpligtelser i henhold til kontrakten indbetales et depositum på kr. 2.000,- til skolen.

Beløbet indbetales senest den 1. juni året før kursusstart. Ved optagelse efter denne dato indbetales depositum senest 14 dage efter besked om optagelse.

Evt. overskydende depositum tilbagebetales senest 2 uger efter gennemført kursus efter modregning af eventuelle skyldige elevbetalinger, erstatninger og lignende.

Værelsesstanden tjekke ved skolestart og ved værelsesskift. Hvis den ikke er i orden ved fraflytning, udbedres det for elevens regning. Erstatningen modregnes i depositummet men er ikke begrænset til depositummets størrelse.

Elevbetaling/skolepenge

Elevbetalingen udgør kr. 2.380,- pr. uge i 42 uger for skoleåret 2017/2018. 1. juni forud i året for skolestart betales 1. af i alt 12 rater.

Elevbetaling indeholder alle udgifter til opvisningsdragt, materialer, ekskursioner, rejser mv. (Undtaget er evt. deltagelse i Cambridge eksamen).

Elevbetalingen skal fratrækkes den statslige elevstøtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Skolen ansøger på forældrenes vegne om elevstøtten. Afbrydes kurset efter mindre end to uger, ydes ingen elevstøtte.

Ved framelding efter 1. juni betales et afbrydelsesgebyr svarende til 4 ugers skolepenge uden fradrag af elevstøtte. Depositum og optagelsesgebyr tilbagebetales ikke.

Afbrydelse af opholdet

Vejstrup Efterskole kan afbryde opholdet, hvis skolekontrakten misligholdes. Skolen vil her være i tæt dialog med den pågældende elev og dennes forældre. Ved skolens afbrydelse af opholdet opkræves et afbrydelsesgebyr svarende til 4 ugers skolepenge uden fradrag for statslig elevstøtte.

Forældrene kan opsige efterskoleopholdet skriftligt med mindst 4 ugers varsel til udgangen af en kursusuge. Afbrydes opholdet med kortere varsel end 4 uger, betaler forældrene et afbrydelsesgebyr svarende til skolepengene i perioden op til de 4 uger. Retten til statslig elevstøtte bortfalder, hvis eleven ikke opholder sig på skolen i opsigelsesperioden.

Vil du høre mere?

    Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her