Regler og vilkår

Her læser du vores regler og vilkår for optagelse som elev på Vejstrup Efterskole

Optagelsesprocedure

Tilmelding som elev på Vejstrup Efterskole sker via skolens hjemmeside. Ved optagelse betales et optagelsesgebyr på kr. 1.000. Dette beløb fraregnes ikke i elevbetalingen og tilbagebetales ikke ved framelding eller ved opholdets afslutning.
Optagelse er først gældende, når optagelsesgebyret er indbetalt.

Hvis vi pt. ikke har ledige pladser til det ønskede skoleår, tilføjes du ventelisten. Der betales et ventelistegebyr på kr. 1000, når man står på venteliste. Beløbet tilbagebetales ved framelding fra ventelisten eller ved skoleårets start, hvis skolen ikke kan tilbyde en plads.
Hvis der opstår en ledig plads, kan I forvente at blive kontaktet af skolen.

Skolekontrakt

Til Ny elevdag i april måned underskriver elev og forældre en skolekontrakt.

Skolestartgebyr

Som sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes forpligtelser i henhold til kontrakten skal indbetales et skolestartgebyr på kr. 2.000.
Skolestartgebyret dækker over faste udgifter i forbindelse med skolestart såsom skoletøj, opvisningsdragt, flyrejser etc.
Skolestartgebyret betales pr. 1. maj året før skolestart. Beløbet tilbagebetales ikke ved framelding eller ved opholdets afslutning.
Ved optagelse efter 1. maj betales beløbet 14 dage efter besked om optagelse.

Skolepengebetaling

Skolepengebetalingen udgør i skoleåret 2021/2022 kr. 2.650 pr. uge i 42 uger.
I alt en samlet betaling på kr. 111.300 – herfra trækkes statslig elevstøtte. Den maksimale egenbetaling udgør kr. 84.840 og minimum kr. 56.364. Alle elever med dansk statsborgerskab modtager statsstøtte. Statsstøtte beregnes på baggrund af husstandsindkomsten to år før skoleårets start. Skolen søger på vegne af forældre og elev om statslig elevstøtte efter udfyldelse/underskrift af tilsendt statsstøtteskema i februar måned forud for skoleåret.
Elevstøtte til elever under 18 år er ikke skattepligtig.

På Efterskoleforeningens hjemmeside er der orientering omkring regler for elevstøtte, ligesom man her selv kan beregne, hvor høj elevstøtte og egenbetaling, der kan forventes.

Den 1. juni forud for skolestart betales den første af 12 rater skolepenge, svarende til 1/12 af egenbetalingen.

Der forventes en mindre stigning i skolepengebetalingen pr. skoleår i de kommende år.

Framelding eller udeblivelse

Ved framelding efter den 1. juni forud skolestart i august betragtes efterskoleopholdet som værende afbrudt. Optagelsesgebyr og skolestartsgebyr returneres ikke. Derudover opkræves et gebyr svarende til første rate, der således heller ikke returneres.

Såfremt eleven frameldes eller udebliver ved skoleårets start bortfalder den reserverede plads, og der skal indbetales et udeblivelsesgebyr svarende til 4 ugers skolepenge eksklusiv statsstøtte. Forudbetalte skolepenge vil blive modregnet i dette beløb.

Opsigelse

Efterskoleopholdet kan af forældre varsles opsagt med mindst 4 ugers varsel til udgangen af en kursusuge. Eleven fortsætter skoleopholdet indtil det varslede ophør.

Afbryder eleven/forældrene opholdet med kortere varsel end 4 uger, indbetales et afbrydelsesgebyr svarende til skolepengebetalingen i perioden op til de 4 uger. For den del af de 4 uger hvor eleven ikke opholder sig på skolen, mistes retten til elevstøtte, og forældre skal derfor skal derfor betale den fulde elev-betaling uden fradrag for statslig elevstøtte for denne periode.

Efterskolen kan ikke afbryde opholdet medmindre skolekontrakten misligholdes.

Misligholdelse og bortvisning

Misligholdelse af skolekontrakten foreligger såfremt eleven overtræder skolens regler, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med efterskoleopholdet. Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven.
Ved bortvisning opkræves et afbrydelsesgebyr svarende til 4 ugers skolepenge uden fradrag fra statslig elevstøtte. Når efterskoleopholdet afbrydes i utide, tilbagebetales det indbetalte skolestartsgebyr heller ikke.

Fritagelse for undervisning eller ophold på skolen

En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier. Hermed afbrydes opholdet, og skolen er dermed ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, ligesom der heller ikke ydes statslig elevstøtte.

Ønsker forældre alligevel at fritage eleven i nogle dage, vil forældre – ud over den normale egenbetaling – skulle dække skolens tab af tilskud samt den mistede statslige elevstøtte.

Erstatning af skader

Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på skolens eller andre elevers ejendom, bortset fra hændelige uheld. Såfremt elevens forældres ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke dækker, eller hvis forældrene ikke har en sådan forsikring, forpligter forældrene sig til at erstatte skader forvoldt af eleven. Erstatningen kan evt. modregnes i det indbetalte skolestartsgebyr, men er ikke begrænset til skolestartgebyrets størrelse.

Samværsregler

Et efterskoleophold på Vejstrup har fokus på at udvikle eleverne uddannelsesmæssigt, dannelsesmæssigt og bevægelsesmæssigt.

Alle elever deltager aktivt i undervisningen, da deltagelse er den væsentligste faktor for, at eleverne opnår det bedst mulige læringsudbytte. Der arbejdes varieret og med udgangspunkt i personlige målsætninger og løbende målopfølgning i fagene.

Der arbejdes med speciel fokus på udviklingen af karakteregenskaberne accept, empati, vedholdenhed og mod og skaber pædagogiske rammer, som understøtter udviklingen af disse karakteregenskaber. Arbejdet har til hensigt at styrke elevernes selvværd, livsglæde og livsduelighed.

Et ophold på Vejstrup indebærer gymnastik og megen fysisk aktivitet, som alle elever deltager i. Alle elevers fysiske tilstand kortlægges tre gange i løbet af skoleåret, og der er mulighed for fysisk vejledning. Herudover spiser vi sundt og varieret.

Eleverne skal lære at indgå i mange forskellige relationer. Dette indebærer blandt andet, at de i løbet af efterskoleopholdet skifter værelse og værelseskammerater to gange. Skolen foretager indkvarteringen.

De bedste muligheder for elevernes trivsel og udvikling skabes gennem præcise samværsregler og klare forventninger. Ved at leve op til disse lærer eleverne at tage ansvar for egen og kammeraternes udvikling, læring og dannelse.

Samværsregler

 • Eleverne støtter op om og deltager i de obligatoriske aktiviteter på skolen
 • Eleverne er gode kammerater, respekterer hinanden, hjælper hinanden og taler pænt til hinanden
 • Eleverne respekterer hinandens og skolens ting og behandler de fysiske rammer ansvarsfuldt
 • Eleverne kommunikerer ordentligt og respektfuldt, også på de sociale medier
 • Vi ønsker at skabe læringsfællesskaber på tværs af køn. Elever må være på hinandens gange mellem kl. 8 og 22. Mellem kl 22.30 og 7.00 opholder eleverne sig på deres eget værelse
 • Tyveri accepteres ikke
 • Opbevaring og brug af euforiserende stoffer, alkohol, rygning (inkl. E cigaretter), snus, eller lignende er forbudt og ikke foreneligt med skolens værdier.
 • Medicin opbevares som udgangspunkt ikke på værelserne (undtagelser er astma-, allergimedicin og lignende). Der laves aftaler mellem forældrene og skolen.

At leve op til skolens samværsregler

Eleverne forventes at leve op til skolens samværsregler. At begå fejl og lære af sine fejl er dog en naturlig del af enhver læreproces. Derfor vil brud på vores samværsregler og forventninger til eleven blive håndteret gennem dialog med elev/forældre med udgangspunkt i den konkrete situation.

Konsekvensen af ikke at leve op til samværsregler kan for eksempel være:

 • En samtale med lærer(e) eller afdelingsleder(e)
 • En samtale med forstanderen og kontakt til hjemmet
 • Hjemsendelse til samtale med forældre for afklaring af det fremtidige samarbejde med eventuel udelukkelse fra arrangementer (f.eks. weekender, opvisninger, galla-aften, skilejrskole, udlandsture).
 • Afbrydelse af opholdet
Vejstrup efterskole Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Vil du høre mere?

  Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her