Formål og værdigrundlag

Vedtægter for den selvejende institution Vejstrup Efterskole 

§ 1: Hjemsted og formål 

Stk. 1. ”Vejstrup Efterskole” er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. 

Stk. 2. Institutionen er oprettet i 1867 og har hjemsted i Svendborg Kommune. 

Stk. 3. Institutionen er ejer af ejendommene matr. nr. 7b, 8c, og 7i af Vejstrup by og sogn med derpå værende bygninger, anlæg, driftsinventar og driftsmateriel samt øvrige aktiver ifølge status. 

Stk. 4. Skolen drives som efterskole i henhold til gældende regler om frie kostskoler. 

Stk. 5. Vejstrup Efterskole er en Grundtvig/Koldsk Efterskole med følgende formål: 

 • At øge eleverne lyst og interesse til at indgå som aktive deltagere i folkelige demokratiske fællesskaber. 
 • At udvikle elevernes faglighed og kreativitet. 
 • At udvikle den danske gymnastiktradition. 

Stk. 6. Værdigrundlag på Vejstrup Efterskole 

Med det forpligtende fællesskab som bærende element er vi en skole med rod i den Grundtvigske skoletradition. 

For at give fællesskabet de bedste betingelser lægger vi vægt på respekt, ligeværd og ansvarlighed, således at den enkeltes lyst til livet styrkes. 

Vi forventer af hinanden et positivt engagement for at sikre kvalitet i efterskolelivet, såvel fagligt som medmenneskeligt. 

§ 2. Skolekreds 

Stk. 1. Medlem af skolekredsen er personer, som føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage til institutionens drift. Det kan eksempelvis være forældre til nuværende eller tidligere elever, tidligere elever, tidligere ansatte. 

Stk. 2. Nye medlemmer skal være myndige. Institutionen fører en medlemsfortegnelse. 

Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen. 

stk. 4. Af medlemmerne opkræves et beløb ved medlemskabets oprettelse. Medlemskabet bekræftes hvert 5. år. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Medlemskontingentet tilfalder skolefonden, hvorover der kan disponeres af bestyrelsen. 

Stk. 5. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 6. Skolens årsrapport kan rekvireres fra skolen før den generalforsamling, hvor årsrapporten skal behandles.. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 

§ 3. Skolens drift 

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen. 

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. 

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 

§ 4. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. 

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13. 

Stk. 3. Generalforsamlingen ansætter og afskediger forstanderen efter indstilling fra bestyrelsen. Stk. 4. Ordinær generalforsamling afholdes på skolen hvert år inden 15. april. Indkaldelse sker ved udsendelse til medlemmerne, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 2. Beretning ved bestyrelsen og forstanderen. 
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 
 4. Indkomne forslag. 
 5. Fastsættelse af medlemskontingent. 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 7. Eventuelt. 

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage før. 

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 20% af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden. 

Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13. 

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning 

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges af og blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år. Der afgår med 3, 2 og 2 hvert år. Genvalg kan finde sted. Til bestyrelsen vælges endvidere en 1. suppleant og en 2. suppleant for 1 år. 

Stk. 3. Skolens forstander, lærere og andet personale ved skolen samt elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og er ikke stemmeberettigede. Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. 

Stk. 5. Bestyrelsen vælger formand og næstformand. 

Stk. 6. Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Nyvalg foretages hurtigst muligt. 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekreds. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelser af tilskud overholdes. 

Stk. 2. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om ansættelse og afskedigelse af forstanderen. 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. 

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. 

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jf. §10, stk. 1 

Stk. 7. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse. 

Stk. 8. Bestyrelsen godkender en plan for evalueringen af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag. 

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde

underskrives protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Ethvert medlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen.

Stk. 4. Protokollen underskrives senest på det efterfølgende møde. Det skal fremgå af protokollen, hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var

beslutningsdygtigt.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutninger om køb, salg og

pantsætning af fast ejendom træffes dog med 2/3 flertal.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i

forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 7. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller

interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 8. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt.

§ 9. Medarbejderindflydelse

Stk. 1. Medarbejderindflydelsen sikres ved etablering af Samarbejdsudvalg og Lærermøde.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 3. Medarbejderrådet udtaler sig om fagfordeling og tjenesteplaner

Stk. 4. Medarbejderrådet fastlægger skolens pædagogiske hverdag.

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapport udarbejdes hvert år inden den 1. marts. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 15. marts, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens

medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder

betingelserne for medlemskab af bestyrelsen jf. § 5.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves 2/3 flertal af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formandens underskrift.

 § 12. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet. 

Stk. 2. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 

§ 13. Nedlæggelse 

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. 

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. 

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. 

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutions aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. 

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 29. 9. 2009 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 24.11. 2009 som vedtægter for den selvejende institution “Vejstrup Efterskole”. Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt 

I bestyrelsen for den selvejende institution “Vejstrup Efterskole”. 

Vejstrup den 24. november 2009 

______________________________

Holger Stenderup / Per Wendelbo

formand / næstformand 

____________________________

Lars Lysemose Arne Rasmussen

sekretær 

_________________________________

Lene Klevang Larsen Alice Rasmussen 

___________

Dorthe Skov 

Vil du høre mere?

  Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her