Skolens pædagogiske linje

Vejstrups læringsfællesskab

Formål og værdigrundlag
På Vejstrup arbejder vi ud af tre overordnede formål:

  • At styrke elevernes personlige udvikling og lyst og interesse til at indgå som aktive deltagere i demokratiske fællesskaber.
  • At styrke elevernes faglighed og kreativitet og give dem lyst og mulighed for at gennemføre den uddannelse, de ønsker.
  • At udvikle den danske gymnastiktradition gennem bevægelsesaktiviteter og styrke elevernes forståelse for en aktiv og sund levevis.

 

Deltagelse i et aktivt læringsfællesskab
Vi lever i dag på grundlag af i går, men for i morgen. Et skoleår på Vejstrup Efterskole skal give eleverne en tro på i morgen og redskaberne til at leve som aktive, selvstændige, engagerede og ansvarlige mennesker i en kompleks og foranderlig verden. Det gøres i et samspil mellem almene dannelsesaktiviteter for at styrke elevernes personlige udvikling, undervisnings- og læringsaktiviteter for at styrke elevernes boglighed og studiekompetencer og gymnastik- og bevægelsesaktiviteter for at styrke elevernes sundhed gennem fysisk aktivitet.

 

Medindflydelse og medansvar
Vi ønsker at skabe en skole med reel medindflydelse og elevdemokrati. Dette sker blandt andet ved kontaktgruppemøder, via elevråd og i den daglige omgang mellem medarbejdere og elever, hvor der vil være mulighed for medindflydelse. Vi ønsker, at eleverne ikke kun får pålagt et ansvar, men også på baggrund af en reel medindflydelse får mulighed for at tage et ansvar.

Elever og medarbejdere er sammen hele dagen igennem. Det betyder, at man lærer hinanden at kende i mange forskellige situationer, og det giver den enkelte mulighed for at få et nært forhold til både kammerater og til skolens medarbejdere.

Det kalder vi på Vejstrup at være aktiv deltager i et professionelt læringsfællesskab. Det er altså både en kollektiv og en individuel proces, hvor den enkelte elevs viden, meninger og holdninger brydes med fællesskabets med fokus på, at eleven lærer at udnytte sit potentiale bedst muligt, herunder:

  1. Deltager i efterskolens grundlæggende kerneaktiviteter og lærer at indgå som individ med respekt for fællesskabet. Dette vil herefter blive omtalt som dannelsesperspektivet
  2. Deltager i undervisningen og tilegner sig stærke studiemæssige færdigheder. Dette vil herefter blive omtalt som læringsperspektivet
  3. Deltager i gymnastikken og andre bevægelsesaktiviteter med henblik på at udvikle dansk gymnastik og give eleverne en forståelse af vigtigheden af at være fysisk aktive. Det vil herefter blive omtalt som bevægelsesperspektivet

 

Dannelsesperspektivet: Dannelse til fremtiden i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab
At øge elevernes lyst og interesse til at indgå som aktive deltagere i demokratiske fællesskaber er fundamentet for hele skolens hverdag. Vi bygger på demokratiske grundprincipper, hvor det forpligtende fællesskab vægtes højt, og hvor man i samværet på skolen tager hensyn til alle de andre. Det gør vi med henblik på at styrke elevernes forståelse af sig selv og hinanden, herunder deres ansvarlighed, ærlighed, vedholdenhed, selvregulering, empati og hensyn til andre.

Vi vil vise, at individualisme og egoisme alene ikke slår til, men at fællesskab indimellem godt kan udkonkurrere det individuelle, og at når man står på sine rettigheder, så skal man også huske sine pligter. Netop her gør et år på efterskole en forskel ved at bidrage til en forståelse af fællesskabets nødvendighed i en mere og mere individualiseret verden.

 

Læringsperspektivet: Faglighed og kreativitet – at nå uddannelsesmæssige mål
At udvikle elevernes faglighed og kreativitet betyder, at vi tilbyder boglige, idrætslige og kreative fag på et højt fagligt niveau og med udgangspunkt i hver enkelt elevs niveau og læringspræference. Vi involverer eleverne i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Det gør vi for at styrke elevernes kreativitet, kritiske tænkning og problemløsning. Vi fokuserer på en kommunikativ og aktiv undervisning, som understøttes af tidssvarende it teknologi.

Vi samarbejder i teams om at sætte mål for elevernes læring og udvikling, og vi samarbejder om, at eleverne når deres mål. Det gør vi for at lære eleverne at indgå i teamsamarbejde, at sætte mål og at arbejde og vedholdende for at nå deres mål og bidrage til, at andre elever også når deres mål.

 

Bevægelsesperspektivet: Udvikling af den danske gymnastiktradition – at leve et aktivt og sundt liv
At udvikle den danske gymnastik betyder, at alle elever deltager i fællesgymnastik, og at vi træner et opvisningsprogram, som vi i foråret tager rundt i landet med for at præsentere dansk gymnastik. Herudover vælger hver elev linjer, som tager udgangspunkt i bevægelse og fysisk aktivitet. Når vi på denne måde fokuserer på at udvikle den danske gymnastik, er det fordi, vi grundlæggende tror på de værdier, der præsenteres gennem dansk gymnastiktradition med fokus på samvær, fællesskab og sundheden ved bevægelse, og at vi gerne præsenterer vores elever for disse værdier. Opvisningerne er et af de steder, hvor eleverne oplever fællesskabet, det at være fælles om et projekt, hvor alle er en vigtig brik for at få opvisningen til at fungere som en helhed.

Vejstrup
efterskole

Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup
T. 62 28 10 89
M. vejstrup@vejstrup.dk


Vil du høre mere?

Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her