Skolens pædagogiske linje

Vejstrups læringsfællesskab

Deltagelse i et aktivt læringsfællesskab

Et skoleår på Vejstrup Efterskole skal give eleverne tro på fremtiden og redskaberne til at leve som aktive, selvstændige, engagerede og ansvarlige mennesker i en kompleks og foranderlig verden. Det gøres i et samspil mellem almene dannelsesaktiviteter for at styrke elevernes personlige udvikling, undervisnings- og læringsaktiviteter for at styrke elevernes boglighed og studiekompetencer samt gymnastik- og bevægelsesaktiviteter for at styrke elevernes sundhed gennem fysisk aktivitet.

Vi ønsker en skole, hvor fællesskabets interesser konstant anskues i samspil med individet. I vores hverdag lægger vi vægt på, at alle elever og medarbejdere lever aktivt med i skolens liv, bidrager til fællesskabet. Det gør vi, fordi vi grundlæggende tror på, at ved at tage hensyn til fællesskabet får man et bredere perspektiv, og ofte får man mere igen, end man bidrager med.

Medindflydelse og medansvar

Vi ønsker at skabe en skole med reel medindflydelse og elevdemokrati, hvorved de forpligtes på at tage medansvar. Der sker blandt andet ved kontakthold, via elevråd og i den daglige omgang mellem medarbejdere og elever, hvor der vil være mulighed for medindflydelse på planlægning og gennemførelse af skolens aktiviteter samt udviklingen af nye aktiviteter.

Elever og medarbejdere er sammen hele dagen, i undervisningen, i spisesalen, i idrætslokalerne, på værelserne, i opholdsrum samt på ture. Det betyder, at man lærer hinanden at kende i mange forskellige situationer, og det giver den enkelte mulighed for at få et nært forhold til både kammerater og til skolens medarbejdere.

Vi ønsker at være skole for de unges skyld med henblik på at udvikle og modne dem til at være aktive medborgere i et postmoderne, globalt samfund, som er karakteriseret ved foranderlighed og kompleksitet. Vi vil vise en vej, der både er uddannelse og dannelse, der både retter sig mod kvalificering og mod almen dannelse og personlig modning og udvikling, og som tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Det kalder vi på Vejstrup at være aktiv deltager i et professionelt læringsfællesskab. Det er altså både en kollektiv og en individuel proces, hvor den enkelte elevs viden, meninger og holdninger brydes med fællesskabets med fokus på, at eleven lærer at udnytte sit potentiale bedst muligt, herunder:

 1. Deltager i efterskolens grundlæggende kerneaktiviteter og lærer at indgå som individ med respekt for fællesskabet. Dette vil herefter blive omtalt som dannelsesperspektivet
 2. Deltager i undervisningen og tilegner sig stærke studiemæssige færdigheder. Dette vil herefter blive omtalt som læringsperspektivet
 3. Deltager i gymnastikken og andre bevægelsesaktiviteter med henblik på at udvikle dansk gymnastik og give eleverne en forståelse af vigtigheden af at være fysisk aktive. Det vil herefter blive omtalt som bevægelsesperspektivet

Dannelsesperspektivet:

At fungere som aktiv medborger i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab
At øge elevernes lyst og interesse til at indgå som aktive deltagere i demokratiske fællesskaber er fundamentet for hele skolens hverdag. Vi bygger på demokratiske grundprincipper, hvor det forpligtende fællesskab vægtes højt, og hvor man i samværet på skolen tager hensyn til alle de andre. Det gør vi med henblik på at styrke elevernes forståelse af sig selv og hinanden, herunder deres ansvarlighed, ærlighed, vedholdenhed, selvregulering, empati og hensyn til andre.

Kravene og forventningerne til nutidens unge er væsentligt forskellige fra de krav, der var til ungdommen tidligere. Ved beskrivelser af vores samtid anvendes ofte ord som globalisering, foranderlighed og modernitet. Dette indebærer, at eleverne stilles over for udfordringer som øget individualisering, øget selvcentrering og øget aftraditionalisering. Det stiller nye krav til nutidens unge. De kan ikke længere basere sig på traditioner og normer men skal selv skabe deres identitet og selvforståelse.

I en global verden i moderniteten er det typisk danske ikke så dansk mere. Det er i det univers, vi som efterskole skal bruge det Grundtviske skolesyn og Kolds skoletanker i forhold til samtiden og med udgangspunkt i de specielle forhold, der skal til for at fungere som aktive medborgere med forståelse for både egen og andre kulturer.

Vi skal oplyse eleverne og bidrage til, at de får deres egen identitet. Vi skal give dem værktøjer, så de lærer at respektere hinandens forskelligheder og andre kulturer med henblik på, at de bliver i stand til at trives og agere i en kompleks, foranderlig og global verden. Derfor skal vi som skole, og som voksne personer på denne skole stå ved vores holdninger til tilværelsen. Disse holdninger er udgangspunktet for  vores samvær med eleverne med henblik på at bidrage til deres personlige udvikling og dannelse.

Et år på efterskole skal bidrage til en forståelse af fællesskabets nødvendighed; at ved at bidrage til fællesskabet får man både som individ og som samfund mere igen.

Læringsperspektivet:

Faglighed og kreativitet og at nå uddannelsesmæssige mål. At udvikle elevernes faglighed og kreativitet betyder, at vi tilbyder boglige, idrætslige og kreative fag på et højt fagligt niveau og med udgangspunkt i hver enkelt elevs niveau og læringspræference. Vi involverer eleverne i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Det gør vi for at styrke elevernes kreativitet, kritiske tænkning og problemløsning.

Vi fokuserer på en kommunikativ og aktiv undervisning, som understøttes af tidssvarende it teknologi. Det gør vi for at styrke elevernes kommunikative kompetencer og IT-mæssige færdigheder samt for at understøtte dem i at finde deres personlige læringspræferencer.
Vi samarbejder i teams om at sætte mål for elevernes læring og udvikling, og vi samarbejder om, at eleverne når deres mål. Det gør vi for at lære eleverne at indgå i teamsamarbejde, at sætte mål og at arbejde og vedholdende for at nå deres mål og bidrage til, at andre elever også når deres mål.
På den måde sikres elevernes deltagelse og et højt fagligt niveau, hvor eleverne sammen og hver for sig sætter sig mål for, hvad de skal lære med henblik på at nå deres uddannelsesmæssige mål. Herudover sikrer vi, at eleverne lærer at lære, hvorigennem vi forbereder dem til fremtidig uddannelse.

Bevægelsesperspektivet:

Udvikling af den danske gymnastiktradition og at leve et aktivt og sundt liv Alle elever deltager i fællesgymnastik, og vi træner et opvisningsprogram, som vi i foråret tager rundt i landet med for at præsentere og bidrage til at udvikle dansk gymnastik. Når vi på denne måde fokuserer på at udvikle den danske gymnastik, er det fordi, vi grundlæggende tror på de værdier, der præsenteres gennem dansk gymnastiktradition med fokus på samvær, fællesskab og sundheden ved bevægelse, og at vi gerne præsenterer vores elever for disse værdier. Opvisningerne er et af de steder, hvor eleverne oplever fællesskabet, det at være fælles om et projekt, hvor alle er en vigtig brik for at få opvisningen til at fungere som en helhed.

Ud over gymnastikken arbejder vi også med andre former for idræt og bevægelse. Vi tilstræber et bredt bevægelsesperspektiv om, hvad der holder mennesker robuste og sunde, hvor der er fokus på at udvikle mestringsstrategier med henblik på at styrke elevernes handlekompetence. Læreprocesserne skal skabe en følelse af sammenhæng, hvor forudsigelighed lægger grunden til begribelighed, hvor den rette belastningsbalance lægger grunden til håndtérbarhed, og hvor delagtighed i processerne skaber meningsfuldhed. Herigennem styrkes elevernes handlekompetence og generelle sundhed.

I relationen mellem dannelsesperspektivet, læringsperspektivet og bevægelsesperspektivet ønsker vi at udvikle helstøbte og handlekompetente mennesker, som:

– har tro på fremtiden og er klar til at være med til at skabe den,
– er uddannelsesparate og i stand til at gennemføre den uddannelse, de ønsker og
– forstår værdien af at leve et aktivt og sundt liv.

Samværsregler og forventninger

Et efterskoleophold på Vejstrup har fokus på at udvikle eleverne uddannelsesmæssigt, dannelsesmæssigt og bevægelsesmæssigt.

Alle elever deltager aktivt i undervisningen, da deltagelse er den væsentligste faktor for, at eleverne opnår det bedst mulige læringsudbytte. Der arbejdes varieret og med udgangspunkt i personlige målsætninger og løbende målopfølgning i fagene.

Der arbejdes med speciel fokus på udviklingen af karakteregenskaberne accept, empati, vedholdenhed og mod. Der skabes pædagogiske rammer, som understøtter udviklingen af disse karakteregenskaber. Arbejdet har til hensigt at styrke elevernes selvværd, livsglæde og livsduelighed. Et ophold på Vejstrup indebærer gymnastik og megen fysisk aktivitet, som alle elever deltager i. Alle elevers fysiske tilstand kortlægges tre gange i løbet af skoleåret, og der er mulighed for fysisk vejledning. Herudover serveres sund og nærende kost til måltiderne.

Eleverne skal lære at indgå i mange forskellige relationer. Dette indebærer blandt andet, at de i løbet af efterskoleopholdet skifter værelse og værelseskammerater to gange. Skolen foretager indkvarteringen.

De bedste muligheder for elevernes trivsel og udvikling skabes gennem præcise samværsregler og klare forventninger. Ved at leve op til disse lærer eleverne at tage ansvar for egen og kammeraternes udvikling, læring og dannelse.

Samværsregler

 • For at alle skal føle sig vigtige og medansvarlige, deltager eleverne aktivt i de obligatoriske aktiviteter på skolen.
 • For at sikre gensidig respekt og god tone, hjælper eleverne hinanden og de kommunikerer i en god tone, både mundtligt og skriftligt – også på de sociale medier.
 • For at passe godt på skolens ting, behandler eleverne de fysiske rammer ansvarsfuldt.
 • For at skabe tværgående læringsfællesskaber, må eleverne være på hinandens gange mellem kl. 8 og 22. Mellem kl 22.30 og 7.00 opholder eleverne sig på eget værelse.
 • Tyveri er ulovligt og accepteres ikke.
 • For at få en god og sund livsindstilling, er opbevaring og brug af euforiserende stoffer, alkohol, rygning (inkl. E-cigaretter), snus, eller lignende forbudt.
 • For at sikre en ordentlig og sikker omgang med medicin, opbevares den som udgangspunkt ikke på værelserne (undtagelser er astma-, allergimedicin og lignende, hvor der laves aftale mellem forældre/elev og skolen).
Vejstrup efterskole Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Vil du høre mere?

  Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her